Forskning om transpersoners helse

Spørreundersøkelsen er gjennomført

Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra 7. juni til 3. september 2023. Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen. 

Målet med forskningsprosjektet

TransNor er et doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Agder. Vi gjennomfører en anonym nettbasert spørreundersøkelse blant transpersoner i Norge. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om psykisk helse og seksuell helse, belyse konsekvenser av minoritetsstress, og bidra til å skape bedre levekår og likeverdig helsehjelp for denne gruppen.

Forskningsspørsmålene

Hva slags mangfold av kjønnsidentiteter finnes blant transpersoner i Norge?

I hvilken grad blir denne gruppen utsatt for minoritetsstress, og hvilke konsekvenser har det for psykisk og seksuell helse? Hva kan beskytte mot minoritetsstress?

Hva slags betydning har kjønnsbekreftende behandling for psykisk og seksuell helse i denne populasjonen?

Bakgrunn

Tidligere forskning har påvist høyere forekomst av psykiske helseplager blant transpersoner i Norge enn i befolkningen ellers. Forskning har også vist at minoritetsstress kan forklare mye av denne forskjellen. Men det er fortsatt stort behov for mer kunnskap om forhold rundt psykisk helse i denne populasjonen. Det samme gjelder i enda større grad kunnskap om seksuell helse. Kunnskap om psykisk helse og seksuell helse er nødvendig både for å best mulig bistå personer med problemer på disse områdene og for å forebygge slike vansker på lang sikt.

Vår hovedtilnærming i prosjektet er:

  • Minoritetsstress
  • Kjønnsmangfold
  • Likeverdig helsehjelp

Minoritetsstress er for eksempel kjønnsrelatert diskriminering, vold, eller at en ikke kan være åpen om egen kjønnsidentitet grunnet risiko for negative reaksjoner fra omgivelsene. Slike opplevelser kan påvirke psykisk og seksuell helse.

Kjønnsmangfold betyr at kjønn er et spektrum, der det finnes mange kjønnsidentiteter i tillegg til kvinne og mann. Kunnskap og positive holdninger bidrar til at samfunnet har rom for alle kjønn.

Likeverdig helsehjelp innebærer at helsepersonell har god kompetanse om kjønnsmangfold og minoritetsstress, og at nødvendig helsehjelp er tilgjengelig for transpersoner som har behov.

Begreper

Hvis du deltar i undersøkelsen, blir du spurt om å beskrive din kjønnsidentitet med egne ord. For enkelhets skyld bruker vi ordet transperson som et paraplybegrep for alle som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet som ble tildelt ved fødselen. Vi er klar over at ikke alle i denne gruppen bruker ordet transperson om seg selv.

Spørreundersøkelsen

Data samles inn gjennom en anonym nettbasert spørreundersøkelse. Spørreskjemaet inneholder en rekke spørsmål om kjønnsidentitet, livssituasjon, erfaringer med diskriminering eller vold, kjønnsbekreftende behandling, og psykisk helse og seksuell helse. Deltagere er personer som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet som ble tildelt ved fødselen, er 16 år eller eldre, og er bosatt i Norge. Det tar 30-45 minutter å delta. Hvis du trenger en pause underveis, kan du komme tilbake og fullføre undersøkelsen innen tre dager.


Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Universitetet i Agder er ansvarlig for prosjektet. Silje-Håvard Bolstad er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Hovedveileder er professor Norman Anderssen ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder. Medveiledere er professor Ilan H. Meyer ved University of California (UCLA) og professor Bjørge Herman Hansen ved Universitetet i Agder.

Her kan du lese mer om forskergruppen

Her finner du kontaktinformasjon

Forskningsetisk komité (FEK) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder har godkjent prosjektet.

Forskningsprosjektet er organisert under Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Senter for likestilling er en sentral samarbeidspartner i prosjektet.

Personvern

Spørreundersøkelsen er anonym. Personvernombudet ved Universitetet i Agder har vurdert at behandlingen av opplysninger i prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.